پروژه ها

سازمانی و شرکتی

پروژه های انجام شده

تدوین برنامه بازاریابی​
restructure khoushehcheen
بازسازی ساختار
تدوین برنامه کسب و کار​
analysis khoushehcheen
تجزیه و تحلیل بازار
تدوین سند استراتژیک​
employee khoushehcheen
مصاحبه استخدامی