پروژه ها

بازاریابی، فروش و مدیریت کسب و کار

فرم ثبت درخواست پروژه

[bookly-form]

پروژه های انجام شده

تدوین برنامه بازاریابی​
restructure khoushehcheen
بازسازی ساختار
تدوین برنامه کسب و کار​
analysis khoushehcheen
تجزیه و تحلیل بازار
تدوین سند استراتژیک​
employee khoushehcheen
مصاحبه استخدامی