پروژه ها

سازمانی و شرکتی

پروژه های انجام شده

تدوین برنامه بازاریابی​
تدوین برنامه کسب و کار​
تدوین سند استراتژیک​