مهارت های برقراری ارتباط، پیچیده و تخصصی اند. برای موفقیت در آنها، فراگیری توانایی های متعددی ضرورت دارد. خوشه چین دوره های ارتباطات انسانی و اصول و فنون مذاکره را برای سطوح مختلف مدیران منابع انسانی و مذاکره کنندگان سازمانی برگزار می نماید.

ارتباطات انسانی خوشه چین
6%
تخفیف
4
750,000 تومان
مذاکره ی حرفه ای خوشه چین
6%
تخفیف

مذاکره حرفه ای

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

سرفصلها:

– تعریف مذاکره

– ویژگیهای مشترک انواع مذاکره

– شاخصهای مذاکره اثربخش

– رفتارهای غالب مذاکره کنندگان و استراتژیهای مناسب هرکدام

– بخشها و نکات مختلف مربوط به مذاکره

– فرآیند 5 بخشی مذاکره

– اقدامات مذاکره؛ قبل، حین و بعد از آن

– تعارض و مذاکره حل تعارض

0
1,500,000 تومان