ارتباطات انسانی خوشه چین
6%
تخفیف

ارتباطات انسانی

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سرفصل ها:

– تعریف ارتباطات

– انواع ارتباط

– فرآیند ارتباط

– انواع ارتباطات (کلامی و غیر کلامی)

– ابزار برقراری ارتباط

– رسانه و وسایل ارتباطی

محتوای تکمیلی:

– آشنایی با حریم و انواع آن

4
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.
مدیریت تعارض
6%
تخفیف

مدیریت تعارض شخصی و سازمانی

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سرفصلها:

– مدیریت ارتباطات

– تعریف تعارض

– انواع تعارض

– ریشه های تعارض

– تعارض تهدید یا فرصت سازمانی؟

– تعارض فردی و سازمانی

– نگرش ها و رویکردها به تعارض

– راه های درمان تعارض

– نسخه هایی برای پیشگیری

-مبحث تکمیلی:

– تعارض در سازمان فروش

 

0
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.
مذاکره ی حرفه ای خوشه چین
6%
تخفیف

مذاکره حرفه ای

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.

سرفصلها:

– تعریف مذاکره

– ویژگیهای مشترک انواع مذاکره

– شاخصهای مذاکره اثربخش

– رفتارهای غالب مذاکره کنندگان و استراتژیهای مناسب هرکدام

– بخشها و نکات مختلف مربوط به مذاکره

– فرآیند 5 بخشی مذاکره

– اقدامات مذاکره؛ قبل، حین و بعد از آن

– تعارض و مذاکره حل تعارض

0
قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.

مهارت های برقراری ارتباط، پیچیده و تخصصی اند. برای موفقیت در آنها، فراگیری توانایی های متعددی ضرورت دارد. خوشه چین دوره های ارتباطات انسانی و اصول و فنون مذاکره را برای سطوح مختلف مدیران منابع انسانی و مذاکره کنندگان سازمانی برگزار می نماید.