خوشه چین فروش تلفنی
6%
تخفیف

فروش تلفنی

No Votes 0 Votes
750,000 تومان

سرفصلهای دوره:

 • تعریف فروش
 • اهمیت فروش
 • مذاکره فروش حضوری
 • جایگاه فروشنده
 • قبل از شروع مذاکره
 • حین مذاکره فروش
 • مذاکره تلفنی و  ویژگیهای آن
 • مهارتهای مذاکره فروشندگان تلفنی
0
750,000 تومان
فروش حصوری خوشه چین
6%
تخفیف

فروش حضوری

No Votes 0 Votes
750,000 تومان

سرفصلها:

 • تعریف فروش و مقایسه با بازاریابی
 • تعریف فروشنده
 • مسئولیت فروشنده چیست؟
 • شناخت مهارتهای ارتباظی
 • فروشنده و حس خوب مشتری
 • مشتریان ناراضی
 • مهارتهای فروشنده حرفه ای
0
750,000 تومان
فروش خدمات بانکی
6%
تخفیف

فروش خدمات بانکی

No Votes 0 Votes
750,000 تومان

سرفصل ها:

تعریف بازاریابی؛ ادوار و گونه ­های  بازاریابی  در گذر زمان

بازاریابی خدمات، بازاریابی خدمات بانکی

بازاریابی بانکی و مفهوم STP

خلق ارزش و ابزارهای آن در بازار خدمات بانکی

انواع بازار و بازارهدف بانک (بازارشناسی)

برنامه بازاریابی بانک

سطوح برنامه ریزی در بازار بانکی

* مهارتهای فروش و فروشندگی خدمات بانکی

0
750,000 تومان

فروش حرفه ای تخصصی به شدت ارزشمند است. موفقیت در این حرفه ی مهم نیازمند آموزش های مستمر و تخصصی است. خوشه چین مهارتهای فروش تلفنی و حضوری را با سبکی نوین و عملیاتی آموزش می دهد.