ارتباطات انسانی خوشه چین
6%
تخفیف

ارتباطات انسانی

No Votes 0 Votes
750,000 تومان

سرفصل ها:

– تعریف ارتباطات

– انواع ارتباط

– فرآیند ارتباط

– انواع ارتباطات (کلامی و غیر کلامی)

– ابزار برقراری ارتباط

– رسانه و وسایل ارتباطی

محتوای تکمیلی:

– آشنایی با حریم و انواع آن

4
750,000 تومان