برنامه بازاریابی خوشه چین
6%
تخفیف

تهیه برنامه بازاریابی (مارکتینگ پلن)

No Votes 0 Votes
750,000 تومان

سرفصل ها:
– برنامه بازاریابی چیست و چه کاربردی دارد؟
– فواید و نتایج تدوین برنامه بازاریابی چیست؟
– فرآیند تدوین برنامه بازاریابی
– فصل های برنامه بازاریابی عمومی:
استراتژی ها واهداف
شناخت و تحلیل بازار
شناسایی اهداف و تعیین استراتژی
برنامه های اجرایی بازاریابی
ارزیابی، کنترل و بازخورد
– برنامه بازاریابی واحدهای خدماتی

0
750,000 تومان
بیزینس پلن خوشه چین
6%
تخفیف

تهیه برنامه کسب و کار (بیزینس پلن)

No Votes 0 Votes
750,000 تومان

سرفصل ها:

– برنامه کسب و کار چیست و چرا تهیه می شود؟

– خروجی برنامه کسب و کار چیست؟

– فرآیند و مراحل تدوین برنامه کسب و کار

– فصل های برنامه بازاریابی عمومی:

– ماموریت؛ بیانیه ماموریت
– چشم انداز
– ارزش ها
– تعیین استراتژی و هدف گذاری
– برنامه ریزی اهداف کمی و کیفی کسب و کار (بودجه و منابع غیر مادی)
– برنامه و ابزارهای ارزیابی، کنترل و بازخورد

– برنامه کسب و کار ویژه واحدهای خدماتی

0
750,000 تومان
HR khoushehcheen
6%
تخفیف

مدیریت منابع انسانی

No Votes 0 Votes
1,500,000 تومان

سرفصلها:

– مبانی منابع انسانی

– طراحی شغل

– جذب و به کارگماری

– آموزش و بهسازی

– پیشرفت شغلی کارکنان

– انگیزش کارکنان

– پاداش و جبران خدمات

– ارتباطات سازمانی

– ارزیابی و مدیریت عملکرد

 

0
1,500,000 تومان