خوشه چین بازاریابی فرهنگی
6%
تخفیف

بازاریابی محصولات فرهنگی

No Votes 0 Votes
750,000 تومان

سرفصلها:

  • اصول بازاریابی
  • نعریف فرهنگ
  • طبقه بندی محصولات فرهنگی
  • بازاریابی و فرهنگ
  • آمیخته بازاریابی
  • آمیخته بازاریابی در محصولات فرهنگی
  • استراتژیهای قیمت گذاری محصولات فرهنگی
  • اسپانسرینگ در محصولات فرهنگی
0
750,000 تومان