خوشه چین فروش تلفنی
6%
تخفیف

فروش تلفنی

No Votes 0 Votes
750,000 تومان

سرفصلهای دوره:

  • تعریف فروش
  • اهمیت فروش
  • مذاکره فروش حضوری
  • جایگاه فروشنده
  • قبل از شروع مذاکره
  • حین مذاکره فروش
  • مذاکره تلفنی و  ویژگیهای آن
  • مهارتهای مذاکره فروشندگان تلفنی
0
750,000 تومان