فروش حصوری خوشه چین
6%
تخفیف

فروش حضوری

No Votes 0 Votes
750,000 تومان

سرفصلها:

  • تعریف فروش و مقایسه با بازاریابی
  • تعریف فروشنده
  • مسئولیت فروشنده چیست؟
  • شناخت مهارتهای ارتباظی
  • فروشنده و حس خوب مشتری
  • مشتریان ناراضی
  • مهارتهای فروشنده حرفه ای
0
750,000 تومان
فروش خدمات بانکی
6%
تخفیف

فروش خدمات بانکی

No Votes 0 Votes
750,000 تومان

سرفصل ها:

تعریف بازاریابی؛ ادوار و گونه ­های  بازاریابی  در گذر زمان

بازاریابی خدمات، بازاریابی خدمات بانکی

بازاریابی بانکی و مفهوم STP

خلق ارزش و ابزارهای آن در بازار خدمات بانکی

انواع بازار و بازارهدف بانک (بازارشناسی)

برنامه بازاریابی بانک

سطوح برنامه ریزی در بازار بانکی

* مهارتهای فروش و فروشندگی خدمات بانکی

0
750,000 تومان