مدیریت خدمات خوشه جین
6%
تخفیف

مدیریت خدمات

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سرفصل ها:

– نقش خدمات در اقتصاد و جامعه

– ماهیت خدمات

– کیفیت خدمات

– استراتژی خدمات

– توسعه خدمات

– خدمات حمایتی

– خدمات اینترنتی

0
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.
مدیریت عمومی خوشه چین
6%
تخفیف

مدیریت عمومی

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سرفصل ها:

– تاریخچه سازمان و مدیریت

– برنامه ریزی: سطوح برنامه ریزی

– سازماندهی

– کنترل

– نظارت در سازمان کسب و کار

– رهبری و هدایت

– انگیزش

– ارتباطات سازمانی

– تصمیم گیری

– خلاقیت و نوآوری

0
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.