مدیریت خدمات خوشه جین
6%
تخفیف

مدیریت خدمات

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان
0
750,000 تومان
مدیریت عمومی خوشه چین
6%
تخفیف

مدیریت عمومی

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان
0
750,000 تومان
مذاکره ی حرفه ای خوشه چین
6%
تخفیف

مذاکره حرفه ای

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

سرفصلها:

– تعریف مذاکره

– ویژگیهای مشترک انواع مذاکره

– شاخصهای مذاکره اثربخش

– رفتارهای غالب مذاکره کنندگان و استراتژیهای مناسب هرکدام

– بخشها و نکات مختلف مربوط به مذاکره

– فرآیند 5 بخشی مذاکره

– اقدامات مذاکره؛ قبل، حین و بعد از آن

– تعارض و مذاکره حل تعارض

0
1,500,000 تومان
مستندسازی خوشه چین
6%
تخفیف

مستندسازی ISO

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان
0
750,000 تومان